Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
CAZ
Statystyki graficzne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

SZKOLENIA

lokalizacja w PUP : pokój nr 14


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 149).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014r., poz. 667)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907).

 

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 

Kryteria kwalifikacji na szkolenia (art. 40 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Szkolenia są organizowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
Z uwagi na specyfikę szkolenia Komisja ds. kwalifikacji szkoleń i przekwalifikowań może przyjąć dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

 

W szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy mogą brać udział:
1. osoby bezrobotne pozostające w ewidencji PUP,
2. osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy:
 - niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu,
 - będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 - zatrudnione u pracodawcy wobec, którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 - otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 - uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 - żołnierze rezerwy,
 - pobierające rentę szkoleniową,
 - pobierające świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6
 - podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 - pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym,

 

W koszty szkolenia za każdego uczestnika skierowanego na szkolenie wchodzą:
- uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
- koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b,
- koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
- koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
- koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia:

1) Szkolenia grupowe W oparciu o zatwierdzone przez Powiatową Radę Zatrudnienia kierunki szkoleń oraz zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, PUP w Parczewie inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia grupowe. Bezrobotny zgłasza zainteresowanie i chęć uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie ankiety odnośnie kierunków szkolenia i złożenie w pokoju nr 14.

Uwaga!: Wypełnienie ankiety nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. Propozycję udziału w szkoleniu można również uzyskać bezpośrednio od pracownika urzędu.
2) Szkolenia indywidualne: Powiatowy Urząd Pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, a także jest spełniony przynajmniej jeden z warunków art. 40 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Szkolenia odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

W trakcie szkolenia osobom przysługuje:
- stypendium szkoleniowe:
bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku
- możliwość całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów przejazdu- jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika szkolenia (zwrot ten odbywa się w przypadku posiadania przez PUP środków finansowych na ten cel).
- możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia- jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika szkolenia
- koszt (pierwszego) egzaminu.

 

Osoba podejmująca się szkolenia zobowiązuje się do:
1) regularnego uczęszczania na szkolenie
2) systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej
3) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedłożenie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w terminie do 3 dni od daty jego wystąpienia
4) obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do szkolenia wskutek choroby, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA). Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego
5) przedstawienia w PUP świadectwa ukończenia szkolenia w terminie 7 dni od daty uzyskania uprawnień
6) zwrotu kosztów szkolenia w przypadku nieukończenia szkolenia z (własnej) winy osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowanie z Funduszu Pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie organizuje szkolenia grupowe według planów szkoleń, które sporządzane są w oparciu o aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy. Plany szkoleń zawierają informacje o tematyce szkoleń, terminach ich realizacji, wymaganiach stawianych kandydatom na szkolenie oraz zasadach rekrutacji uczestników szkolenia.

(Plik do pobrania na dole strony)

 

Finansowanie studiów podyplomowych

Osoba zarejestrowana w PUP może uzyskać sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz dokumenty od organizatora studiów podyplomowych zawierające informacje o terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych należy złożyć w pok. 14 PUP Parczew.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy urząd pracy zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych określającą w szczególności:
- nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
- kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, sposób dofinansowania kosztów - w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych,
- zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do zwrotu finansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów;
- zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przestawienia dyplomu ukończenia tych studiów

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów. Osoba korzystająca z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych powinna przed kolejną ratą przedłożyć w PUP dokument potwierdzający kontynuację studiów podyplomowych oraz po zakończeniu studiów - dyplom. Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia

 

 

Finansowanie egzaminów i licencji

Powiatowy Urząd Pracy, na wniosek osoby zarejestrowanej w PUP może sfinansować, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Ważnym jest podkreślenie, iż egzamin jak i uzyskanie licencji musi odbyć się w instytucjach lub organizacjach uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów, nadawania licencji w danej dziedzinie.

Wniosek wraz z uzasadnieniem celowości sfinansowania kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji oraz dokumenty z instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję zawierające informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji należy złożyć w pok. 14 PUP Parczew.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Powiatowy urząd pracy zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy umowę na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, określającą w szczególności:
- nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję,
- kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
- sposób finansowania kosztów - w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję,
- zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji,
- zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskanej licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Osoba, z którą została zawarta umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji.

 

Pożyczka szkoleniowa

Osoba zarejestrowana w PUP może otrzymać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz dokumenty z jednostki szkolącej zawierające informacje o nazwie, terminie i koszcie szkolenia należy złożyć w pok. 7 PUP Parczew. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z bezrobotnym lub poszukującym pracy umowę na udzielenie pożyczki szkoleniowej.

Umowa określa w szczególności:
- kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na sfinansowanie innych kosztów szkolenia,
- nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie,
- plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej,
- sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej,
- zobowiązanie do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie,
- zobowiązanie do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie tej pożyczki.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Bezrobotny lub poszukujący pracy jest zobowiązany do przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy dokumentów umożliwiających rozliczenie pożyczki szkoleniowej, w szczególności dokumentów potwierdzających:
- dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej,
- ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji.

 

 

Informacje dla Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń jeśli posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Instytucja szkoleniowa, uzyskuje  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na swój wniosek. Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest dla województwa lubelskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Aktualny rejestr instytucji szkoleniowych dostępny jest tutaj.

 

Informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie ul. Bema 2
pokój nr 14 lub pod numerem telefonu 83 355-16-30

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Marlena Bocian (2016-05-18 12:37:58)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF PLAN SZKOLEŃ 2015 2015-02-03 192.18kB POBIERZ
Dokument wniosek o skierowanie na szkolenie 2015-02-03 102kB POBIERZ
Dokument WNIOSEK - egzamin, licencja 2015-04-09 110.5kB POBIERZ
Dokument WNIOSEK - studia podyplomowe 2015-04-09 120.5kB POBIERZ
Dokument WNIOSEK - pożyczka szkoleniowa 2015-04-09 88kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupparczew.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69